CLB KHỞI NGHIỆP MỘC CHUNG SỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19