Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Một số nội dung nổi bật của Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/01/2022:

1. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

Áp dụng quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 02 năm theo Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP.

2. Về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn:

Lưu ý một số hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, cụ thể:

+ Trừ 02 trường hợp cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021, các hành vi cho, bán hóa đơn khác bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP).

+ Hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định (được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP).

+ Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế (được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghi định số 102/2021/NĐ-CP).

+ Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP).

3. Về thời hạn ra quyết định xử phạt:

Áp dụng thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Luật số 67/2020/QH14, cụ thể: Thời hạn ban hành quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc. Trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc. Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng . Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật xử lý vi phạm hành chính mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng.

4. Về miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

Thực hiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14). Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

Đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày 01/01/2022 thì áp dụng Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn để giải quyết theo quy định.

Chi tiết Luật số 67/2020/QH14 tại http://vanban.chinhphu.vn

Chi tiết Nghị định số 102/2021/NĐ-CP tại http://vanban.chinhphu.vn