Nghị định số 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp Thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ngày 4/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.