Kết Nối Kinh Doanh

Với mục tiêu của CLB Khởi Nghiệp Mộc nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển thúc đẩy doanh nghiệp; tạo kênh liên kết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, động viên phát triển kinh tế tư nhân theo hướng mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, luôn hỗ trợ tư vấn tháo gỡ khó khăn và tham mưu các phương án khả thi khi khởi nghiệp. Trong mục tiêu hướng tới của CLB sẽ chuyển giao công nghệ, liên kết các trường đào tạo đại học và sau đại học để tập huấn kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với thế mạnh về công tác phát triển doanh nghiệp (RD), điều tra kinh tế xã hội về sản phẩm và tiếp thị…