Thông báo nâng cấp các phần mềm ứng dụng eTax, iCanhan, iTaxViewer, HTKK đáp ứng theo NĐ số 92/2021/NĐ-CP và Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg

Để triển khai các nội dung theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và một số nội dung khác, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP và Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh, cụ thể như sau:

I. Nâng cấp phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 4.6.0 hỗ trợ nhận dữ liệu miễn giảm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP

1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP:

– Bổ sung mẫu biểu Đề nghị miễn tiền chậm nộp (01/MTCN) hỗ trợ NNT kê khai và nộp điện tử.

– Bổ sung Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đính kèm tờ khai 02/TNDN, 04/TNDN theo lần phát sinh đối với kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 hỗ trợ NNT kê khai và nộp điện tử.

2. Cập nhật các nội dung phát sinh

2.1. Cập nhật thay đổi địa bàn hành chínhđáp ứng Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

– Cập nhật thay đổi “Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” thành “Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”

2.2. Cập nhật danh mục thuế tài nguyên:

– Bổ sung danh mục thuế tài nguyên:

+ Than antraxit hầm lò – Than cám 8a, 8b, 8c (mã II160309), hiệu lực từ 01/10/2019

+ Than cám chất lượng thấp (mã II160310), hiệu lực từ 01/10/2019

+ Đá base (mã II2020310), hiệu lực từ 01/03/2020

2.3. Cập nhật Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

– Cập nhật không bắt buộc nhập các thông tin từ cột “Mã hóa đơn” đến cột “Đến số”. Nếu nhập 1 trong các chỉ tiêu này thì bắt buộc nhập tất cả các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu kê khai của Tổ chức cung ứng phần mềm in hóa đơn

2.4. Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

– Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai 01/CNKD hiển thị thiếu thông tin Tổ chức kê khai thay.

II. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử eTax phiên bản 1.92, iCanhan phiên bản 3.05 hỗ trợ nhận dữ liệu theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg:

– Bổ sung hỗ trợ NNT kê khai và gửi mẫu biểu Đề nghị giảm tiền thuê đất điện tử (hồ sơ phi cấu trúc – định dạng word, excel) đáp ứng quy định tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg.

III. Nâng cấp Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.8: 

Hỗ trợ đọc, xác minh mẫu biểu định dạng XML nhận từ eTax, iCanhan nêu trên.

Bắt đầu từ ngày 02/11/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng eTax 1.92, iCanhan 3.05, HTKK 4.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Trân trọng thông báo đến người nộp thuế được biết và triển khai thực hiện./.